Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka polega na wszczęciu postępowania sądowego, które podejmowane jest na wniosek dłużnika. Osoba, która stała się trwale niewypłacalna, a posiada zaciągnięte zobowiązania u wierzycieli, może starać się o oddłużenie. Podstawowymi warunkami, aby ogłosić upadłość konsumencką przez osobę fizyczną, jest nieprowadzenie przez nią działalności gospodarczej, a także niepozostawanie wspólnikiem w osobowej spółce handlowej, co najmniej przez ostatni rok.

Na czym polega upadłość konsumencka osób fizycznych? Celem upadłości konsumenckiej jest umorzenie części lub całości zadłużenia konsumenta oraz windykacja środków na poczet spłaty należności wierzycieli poprzez likwidację (zbycie) majątku osoby prywatnej.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Obecnie upadłość konsumencka osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zostaje ogłoszona przez sąd, jedynie w chwili, kiedy konsument jest całkowicie niewypłacalny (np. nie ma możliwości regulowania zobowiązań z powodu zbyt niskiego wynagrodzenia, a także konieczności utrzymywania rodziny) jak również gdy zadłużenie powstało z przyczyn losowych, bez rażących zaniedbań ze strony dłużnika oraz bez umyślnego działania na szkodę wierzycieli. Na czym jeszcze polega upadłość konsumencka?

W postępowaniu upadłościowym sąd uznaje majątek osoby prywatnej za "masę upadłości", którą zarządza wyznaczony przez niego syndyk. Dokonuje on inwentaryzacji, wyceny i sprzedaży majątku w celu odzyskania pieniędzy i spłaty zobowiązań zadłużonego konsumenta.

Bankructwo konsumenckie w 2018 w Polsce

Obecnie, w 2018 roku prowadzone są prace nad zmianami w ustawie o prawie upadłościowym, które mogą pomóc uratować się od długów. Aktualnie sąd nie uwzględnia wniosku, w sytuacji, kiedy dłużnik sam doprowadził do powstania lub zwiększenia wysokości zadłużenia – umyślnie lub wskutek swojego rażącego niedbalstwa. Możliwe jednak, że ten zapis zostanie w przyszłości zniesiony. Zadaniem dłużnika będzie wykazanie niewypłacalności oraz pokazanie związków z zasadami humanitarności i względami słuszności, kiedy będzie chciał ogłosić bankructwo konsumenckie. Przyczyna niewypłacalności będzie weryfikowana dopiero na etapie ustalania planu spłaty (czyli na etapie właściwego postępowania upadłościowego).

Cała procedura kontaktu z wierzycielami ma zostać uproszczona, a korzystną zmianą dla konsumentów może też być zrezygnowanie z etapu likwidacji majątku – co do osób, które go nie posiadają. Bankructwo konsumenckie w takiej odsłonie będzie znacznie korzystniejsze dla osób prywatnych niż w świetle obowiązujących przepisów.