Etapy postępowania – upadłość konsumencka

postepowanie
Etapy postępowania - upadłość konsumencka

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Cały proces zaczyna się od złożenia we właściwym Sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Następnie Sąd weryfikuje czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym oraz czy dłużnik spełnił kryteria ogłoszenia upadłości, a w szczególności czy jest niewypłacalny i czy nie przyczynił się do powstania lub powiększenia zadłużenia ( zlecenie sprawy specjaliście i prawidłowo napisany wniosek zdecydowanie zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie sprawy przez Sąd).

Jeżeli wniosek nie podlega oddaleniu i spełnione są warunki ogłoszenia upadłości, Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości i wyznacza Syndyka Masy Upadłości. Z chwilą jego wydania rozpoczyna się właściwy etap postępowania upadłościowego w którym m.in. dokonuje się:

  1. ustalenia składników i wartości masy upadłości, tj. majątku i dochodów upadłego
  2. sporządzenia listy wierzytelności.
  3. sprzedaż majątku upadłego (o ile posiada majątek ) oraz potrącenie określonej kwoty z  otrzymywanych świadczeń i podział tej kwoty między wierzycieli ujętych na liście wierzytelności. Warto, natomiast zwrócić uwagę na fakt, że nie cały majątek zostaje zajęty. Istnieje wiele rzeczy, które pozostawia się  do dyspozycji dłużnikowi, a które pozwalają mu normalnie funkcjonować na co dzień. Podobnie w przypadku wynagrodzenia za pracę lub świadczeń emerytalnych lub rentowych, Syndyk może zająć jedynie część tych świadczeń.

Zakończenie tego etapu następuje w dwojaki sposób, w zależności od sytuacji majątkowej upadłego konsumenta:

  • przez wykonanie ostatecznego planu podziału masy upadłości – jeżeli upadły konsument posiadał majątek
  • przez zatwierdzenie listy wierzytelności – jeżeli upadły konsument nie posiada majątku.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej - postanowienie sądu

Po zakończeniu właściwego postępowania upadłościowego, sąd wydaje postanowienie o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli.

Plan Spłaty Wierzycieli polega na częściowej, ratalnej spłacie wierzycieli przez maksymalnie trzy lata. Sąd wskazuje także w jakiej wysokości zostaną umorzone zobowiązania upadłego konsumenta, po wykonaniu Planu Spłaty.

Wyjątkiem od ustalania planu spłaty wierzycieli będzie sytuacja, w której osobista sytuacja upadłego wskazuje na jego niezdolność do dokonania jakichkolwiek spłat. Chodzi tu na przykład o sytuację w której ciężka choroba upadłego pozbawia go możliwości zarobkowania, bez rokowań na poprawę.

W takich przypadkach Sąd zgodnie z ustawą umarza zobowiązania upadłego bez ustalenia Planu Spłaty Wierzycieli.