Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy

postepowanie
Były przedsiębiorca

Ogłoszenie upadłości w stosunku do osoby fizycznej, która wcześniej prowadziła działalność gospodarczą, jest o wiele bardziej skomplikowane niż w przypadku konsumenta. Przede wszystkim, głównym powodem oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest niezłożenie w odpowiednim terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Ustawodawca przewiduje jednak w tym przypadku szansę nawet dla tych przedsiębiorców, którzy takiego wniosku nie złożyli lub był spóźniony (po upływie 30 dni od dnia wystąpienia podstawy do ogłoszenia upadłości).

Co jest niezbędne, aby były przedsiębiorca mógł ogłosić upadłość konsumencką?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, upadłość konsumencka może zostać ogłoszona m.in. względem byłych przedsiębiorców nieprowadzących działalności gospodarczej, byłych członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych, wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariuszy spółek akcyjnych, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, a także wobec byłych wspólników osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem.

Do ogłoszenia upadłości konsumenckiej byłego przedsiębiorcy konieczne jest ustalenie następujących okoliczności:

  • daty niewypłacalności, a więc momentu, w którym przedsiębiorca stał się niewypłacalny,
  • daty rozpoczęcia oraz zakończenia (wykreślenia) działalności według rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez CEIDG,
  • czy istnieje wolny od obciążeń rzeczowych majątek dłużnika, który pozwalałby na pokrycie w krótkim czasie kosztów postępowania upadłościowego byłego przedsiębiorcy.

Upadłość byłego przedsiębiorcy - klauzula słuszności

Sąd może bowiem w takiej sytuacji skorzystać z klauzuli słuszności. Pojęcia „względów słuszności” lub „względów humanitarnych” są pojęciami nieostrymi. Przedstawienie we wniosku odpowiedniej argumentacji (w tym np. choroba, wskazanie dochowania należytej staranności, podejmowania kroków w celu poprawy sytuacji firmy, przedstawienia braku zapłaty należności ze strony wierzycieli spółki jako podstawowej przyczyny trudności firmy, niezawinionej utraty źródeł zarobkowania) jest kluczowe, aby przekonać Sąd do wydania pozytywnego orzeczenia i tym samym ogłoszenia upadłości. Dlatego tak ważne jest powierzenie swojej sprawy profesjonalistom, którzy przygotują wniosek w taki sposób, aby maksymalnie zwiększyć szanse na uzyskanie pozytywnego dla Klienta orzeczenia Sądu.