Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

postepowanie
Osoba fizyczna

Oddłużenie osoby fizycznej – nieprowadzącej działalności gospodarczej

Bycie osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej umożliwia oddłużenie w ramach konsumenckiego postępowania upadłościowego. Oddłużenie może nastąpić w trzech różnych etapach w zależności od sytuacji finansowej dłużnika, a więc:

  • po wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli przez upadłego,
  • po wydaniu postanowienia o zakończeniu prowadzenia postępowania upadłościowego, jeżeli sąd nie ustala Planu Spłaty Wierzycieli, ponieważ sytuacja finansowa upadłego jednoznacznie dowodzi, że nie jest on w stanie dokonać żadnych spłat w ramach Planu,
  • po uchyleniu Planu Spłaty Wierzycieli, w momencie gdy osoba fizyczna straciła możliwość realizowania Planu na skutek przyczyn niezależnych od niej.