Upadłość konsumencka osoby prywatnej

Upadłość konsumencka osoby fizycznej

Zagadnienie upadłości konsumenckiej interesuje wiele osób coraz bardziej. W sytuacji, kiedy dłużnik nie może spłacić swoich zobowiązań, ma możliwość raz na 10 lat skorzystać z prawa do ogłoszenia upadłości osoby fizycznej. Z czym to się wiąże oraz co warto wiedzieć o tej instytucji, zanim podejmie się ten krok?

Ogłosić upadłość konsumencką mogą osoby, które w chwili ogłoszenia upadłości nie prowadzą działalności gospodarczej ani zawodowej. Może o nią wnioskować również osoba, która była wspólnikiem osobowej spółki handlowej. Upadłość konsumencka osoby prywatnej (tzw. upadłość osoby fizycznej) stanowi rodzaj postępowania sądowego, które zasadniczo ma powodować dwa skutki:

  • oddłużenie niewypłacalnego konsumenta,
  • odzyskanie należności przez wierzycieli (windykacja).

Bezpośrednim powodem do ogłoszenia upadłości konsumenckiej osoby fizycznej są – zbyt duże długi i faktyczny brak możliwości ich uregulowania.

Co warto wiedzieć o upadłości konsumenckiej jako osoba prywatna?

Zlikwidowanie znacznych barier prawnych i finansowych spowodowało, że osoba prywatna ma szansę realnie skorzystać z tej formy postępowania sądowego. Warto poznać najważniejsze konsekwencje, jakie wiążą się z podjęciem tego działania.

  • Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej przez osobę fizyczną jej majątek staje się "masą upadłości" – upadły konsument nie ma możliwości zarządzania swoim majątkiem – zarządza nim wyznaczony przez sąd – syndyk.
  • Wynagrodzenie za pracę czy świadczenia takie jak np. emerytura osoby prywatnej również zaliczane jest na poczet "masy upadłości" i zajmowane jest przez syndyka zgodnie z przepisami do pewnej, określonej w ustawie wysokości.
  • Postępowania sądowe oraz egzekucyjne wszczęte wobec osoby fizycznej zostaną wstrzymane (czyli zawieszone) w chwili, kiedy wobec konsumenta zostanie ogłoszona upadłość konsumencka.
  • Postępowania egzekucyjne toczące się wobec upadłego, po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości zostaną umorzone z mocy prawa.
  • W trakcie prowadzenia postępowania upadłościowego, wobec upadłego nie mogą zostać wszczęte nowe postępowania egzekucyjne.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej

Znowelizowane w marcu 2020r. przepisy prawa upadłościowego wprowadziły wiele ułatwień dla osób, które stały się niewypłacalne.

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej może wystąpić w przypadku złożenia wniosku przez konsumenta. Ani sąd z urzędu, ani wierzyciele (co do zasady) nie mają takiego prawa. Wniosek o upadłość konsumencką osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla dłużnika ze względu na jego miejsce zamieszkania. Warto pamiętać, że osoba fizyczna nie może prowadzić działalności gospodarczej, ani być wspólnikiem w osobowej spółce handlowej. Sąd ocenia uczciwość płatniczą osoby prywatnej, jej prawo do skorzystania z upadłości osoby fizycznej, weryfikuje również czy nie ma negatywnych przesłanek, które uniemożliwiają ogłoszenie upadłości konsumenckiej.