Upadłość gospodarcza

Upadłości konsumenckie

Bardzo często przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółek osobowych oraz członkowie zarządu spółek kapitałowych pytają nas, czym jest upadłość przedsiębiorcy? W dużym uproszczeniu odpowiadamy, że upadłość przedsiębiorcy jest postępowaniem sądowym mającym na celu zakończenie działalności niewypłacalnej firmy poprzez likwidację jej majątku oraz podzielenie uzyskanych w ten sposób środków pomiędzy wierzycieli. Podstawowym celem upadłości jest kontrolowane wyeliminowanie z obrotu gospodarczego niewypłacalnych przedsiębiorstw, czyli takich które nie są w stanie spłacić swoich długów z posiadanego majątku. Nadzorowany przez Sąd proces „czyszczenia rynku” poprzez postępowanie upadłościowe prowadzi do minimalizowania ryzyka braku płatności dla pozostałych firm. Ponadto prawidłowe przeprowadzenie postępowania upadłościowego pozwala przedsiębiorcom, wspólnikom spółek osobowych oraz członkom zarządu na uwolnienie się z odpowiedzialności za niespłacone długi w toku postępowania. Wówczas wraz z zakończeniem postępowania upadłościowego rzetelny przedsiębiorca może liczyć na umorzenie niespłaconych długów.

Jednakże zanim to nastąpi, konieczne jest spełnienie trzech podstawowych warunków:

- przeprowadzenie szczegółowej analizy sytuacji prawno-finansowej przedsiębiorstwa pod kątem upadłościowym;

- przygotowanie przedsiębiorcy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości;

- wskazanie wystarczającej ilości środków albo majątku pozwalających na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz częściowe zaspokojenia należności wierzycieli.