Warunki upadłości konsumenckiej

Warunki upadłości konsumenckiej

Sąd, zanim uzna zasadność ogłoszenia upadłości konsumenckiej wobec danej osoby fizycznej, dokładnie rozpatruje wszystkie przesłanki oraz stawia warunki oddłużenia, które konsument musi przyjąć i wypełnić. Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej ani niebędąca wspólnikiem w osobowej spółce handlowej może uzyskać oddłużenie, jeśli nie występują w jego przypadku żadne negatywne przesłanki. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby prywatnej jest możliwe raz na 10 lat. Sąd może wszcząć postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej na wniosek dłużnika, jeśli jest on niewypłacalny, co oznacza, że nie ma możliwości spłaty zaciągniętych przez siebie zobowiązań.

Niewypłacalność jako warunek upadłości konsumenckiej

Niewypłacalność – jest jednym z warunków upadłości konsumenckiej, rozumiana w prawie zgodnie z ustawą prawo upadłościowe, występuje wtedy, kiedy dłużnik traci zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a ta sytuacja jest trwała. Osoba, która na bieżąco i bez problemu reguluje swoje zobowiązania wobec wierzycieli, nie ma możliwości wnioskowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Ważne jest też zaznaczenie, że dłużnik może nie regulować jednego lub wszystkich zaciągniętych zobowiązań, bez względu na kwotę, na jaką zostały podjęte. Jeśli dłużnik nie ma możliwości trwałego regulowania swoich długów może on wnioskować o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jako osoba prywatna (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej).

Umyślność i niedbalstwo przy warunkowaniu upadłości

Jedną z negatywnych przesłanek, która uniemożliwia wydanie przez sąd ogłoszenia upadłości osoby fizycznej (czyli wszczęcia postępowania upadłościowego), jest uznanie przez sąd, że niewypłacalność takiej osoby nastąpiła z powodu umyślnego postępowania oraz niedbalstwa.

Co oznaczają te dwa terminy? Umyślne spowodowanie zadłużenia (negatywny warunek upadłości konsumenckiej) to np. wystąpienie o kredyt bankowy w sytuacji braku realnych możliwości jego spłaty lub zatajanie albo wyzbywanie się majątku w celu uniknięcia egzekucji komorniczych. Rażące niedbalstwo również decyduje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie przez sąd upadłości konsumenckiej, a oznacza m.in. zaciągnięcie większych zobowiązań niż własne możliwości zarobkowe.

Inne warunki upadłości konsumenckiej

Należy mieć również na względzie, że występuje też szereg innych przesłanek, które mogą utrudnić lub uniemożliwić ogłoszenie upadłości konsumenckiej osobom fizycznym:

  • Umorzenie wcześniejszego postępowania konsumenckiego prowadzonego na rzecz danej osoby, z powodu uchybienia obowiązkom przez konsumenta np. zatajenie informacji ważnych dla postępowania.
  • Uchylenie wcześniej ustalonego planu spłaty – niewykonanie planu spłaty przez konsumenta.
  • Podanie we wniosku nieprawdziwych lub niepełnych danych.
  • Konsument, będąc wcześniej przedsiębiorcą, pomimo istnienia takiego obowiązku, nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości w wyznaczonym przepisami terminie.
  • W ciągu poprzednich 10 lat konsument ogłosił już upadłość, której skutkiem było jego częściowe lub całkowite oddłużenie.
  • Jakakolwiek czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana przez sąd za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.

Jak zwiększyć szansę na spełnienie warunków upadłości konsumenckiej?

W celu zwiększenia szansy spełnienia warunków upadłości konsumenckiej należy jak najdokładniej i najprecyzyjniej wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Podanie niepełnych lub nieprawdziwych danych może spowodować opóźnienie, lub nawet odrzucenie wniosku. Okazanie przed sądem dowodów na próby porozumienia z wierzycielami, udowodnienie swojej dobrej woli, co do spłaty zadłużenia, a także zeznania świadków i pisemne potwierdzenia podjętych działań - mogą pomóc w trakcie procesu upadłościowego.

Podanie rzetelnego uzasadnienia, że konsument działał zgodnie z prawem i nie zachodzi względem niego żadna z negatywnych przesłanek, może spowodować większą szansę na spełnienie warunków ogłoszenia upadłości konsumenckiej osoby fizycznej. W szczególnych sytuacjach np. ciężkiej choroby mogą wystąpić okoliczności łagodzące negatywne przesłanki, a sąd kierujący się uzasadnionymi względami słuszności i zasadami humanitaryzmu może uznać wniosek, wykluczając negatywne przesłanki. Jednak są to sytuację wyjątkowe, a ich prawdziwość powinna zostać poświadczona jasnymi i rzetelnymi dowodami.

Kto ma szanse na upadłość konsumencką?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to ostateczność. Sąd przychyla się do wniosku m.in. w takiej sytuacji, kiedy dłużnik nie ma żadnej szansy na spłatę zadłużenia – albowiem stracił pracę, a ma na utrzymaniu małżonka i dzieci, zarabia minimalne wynagrodzenie, a jego zobowiązania ciągle rosną. Sądy przychylają się do uznania upadłości osoby fizycznej, kiedy konsument jest całkowicie niewypłacalny z przyczyn losowych, a nie w wyniku własnych, świadomych działań. W sytuacji spłaty części zadłużenia, znalezienia lepszej pracy czy ogólnego poprawienia się sytuacji ekonomicznej warto poczekać ze wszczęciem procedury upadłości konsumenckiej.