Upadłość konsumencka. Kiedy warto się na nią zdecydować?

 • Upadłość konsumencka. Kiedy warto się na nią zdecydować?

  Upadłość konsumencka. Kiedy warto się na nią zdecydować?

  Każdego roku w Polsce sądy orzekają upadłość konsumencką wobec kilku tysięcy osób. Kolejne zmiany w przepisach ułatwiają ubieganie się o bankructwo i dla wielu dłużników stanowią szansę na wydostanie się z trudnej sytuacji finansowej. Sprawdź, kiedy warto zdecydować się na złożenie wniosku o upadłość konsumencką osoby fizycznej i dlaczego taka forma oddłużania zyskuje coraz większą popularność.

  Kto może starać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

  Osoby, które z różnych powodów podpadły w zadłużenie i nie są w stanie spłacać zaciągniętych zobowiązań. Procedura ta odbywa się na drodze postępowania sądowego. Niewypłacalny dłużnik musi udowodnić, że jego sytuacja majątkowa jest na tyle niekorzystna, że nie ma szans na jej poprawę w najbliższym czasie. Zaspokojenie wierzycieli może w takim przypadku nastąpić z majątku wnioskodawcy lub – jeśli dłużnik takiego nie posiada – zadłużenie może zostać całkowicie umorzone. Jak widać, upadłość konsumencka w Polsce jest szansą, by zacząć „wszystko od nowa”. Z szansy tej korzystają tysiące osób. Każdego roku średnio co drugi złożony wniosek o bankructwo kończy się pozytywnym orzeczeniem sądu.

  Kiedy można ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

  Chociaż upadłość konsumencka z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, warto zdawać sobie sprawę z faktu, iż nie każdy wniosek o nadanie statusu bankruta zostanie przez sąd rozpatrzony pozytywnie. Osoba fizyczna lub były przedsiębiorca, mogą ogłosić upadłość konsumencką w sytuacji, gdy:

  • niewypłacalność nie jest skutkiem rażącego niedbalstwa lub świadomej niegospodarności dłużnika,
  • w stosunku do danej osoby nie było wcześniej prowadzone postępowanie upadłościowe lub zostało ono umorzone na wniosek konsumenta,
  • wcześniejsze postępowanie zakończyło się wykonaniem przez dłużnika planu spłaty,
  • w ostatnich 10 latach przeciwko dłużnikowi nie toczyło się postępowanie upadłościowe zakończone całościowym lub częściowym umorzeniem długów,
  • zobowiązania konsumenta nie zostały zaciągnięte z pokrzywdzeniem wierzycieli.

  Co dzieje się po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

  Cały majątek dłużnika staje się masą upadłościową, z której następuje zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Odbywa się ono według ustalonego wcześniej planu spłaty. W skład masy upadłości wchodzą również dochody z pracy lub prowadzonej przez upadłego dłużnika działalności gospodarczej. Wyjątkiem są te składniki majątku, które służą do zaspokojenia podstawowych potrzeb konsumenta i jego codziennej egzystencji.