Gdzie można zgłosić wniosek o upadłość konsumencką?

 • Gdzie można zgłosić wniosek o upadłość konsumencką?
  Gdzie można zgłosić wniosek o upadłość konsumencką?

  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zgłosić każda, niewypłacalna osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, mieszkająca na stałe w Polsce. Wyżej wymieniony wniosek (w formie formularza) przesyła się pocztą tradycyjną lub składa osobiście w biurze podawczym sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania danej osoby fizycznej. W formularzu powinno się zawrzeć imię i nazwisko dłużnika, miejsce zamieszkania, PESEL, wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika, wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie, aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników, spis wierzycieli (wraz z ich adresami oraz wysokością wierzytelności z nich i terminów zapłaty), wpis wierzytelności spornych, listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika, a także zaświadczenie dłużnika, że nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 4914 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Opłata za złożenie takiego wniosku, a tym samym rozpoczęcia postępowania upadłościowego wynosi 30 zł.

  Czy o upadłość można wnioskować wiele razy?

  Według przepisów ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest możliwe po upływie 10 lat od przeprowadzenia postępowania upadłościowego, podczas którego umorzono całość lub część zadłużenia osoby fizycznej. Teoretycznie istnieje możliwość kilkukrotnego wnioskowania, a nawet ogłoszenia upadłości konsumenckiej więcej niż raz w życiu. Sąd jednak może oddalić wniosek z różnych powodów, między innymi umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa dłużnika, które przyczyniły się do powstania nowego bądź istotnego zwiększenia się długu. Jeśli jednak nie wystąpią tzw. negatywne przesłanki, uzyskanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej będzie dla dłużnika możliwe.

  Oddalenie wniosku o upadłość przez sąd – co dalej?

  Przy postanowieniu oddalającym wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest powiedziane, że dla dłużnika nie ma już żadnych dostępnych rozwiązań. Niewypłacalna osoba fizyczna może wnieść zażalenie do sądu okręgowego, za pośrednictwem sądu rejonowego, który oddalił wyżej wymieniony wniosek. Termin na złożenie takiego zażalenia wynosi tydzień od dnia doręczenia dłużnikowi postanowienia w przedmiocie oddalenia jego wniosku przez sąd. Sąd drugiej instancji może w tej sytuacji uchylić postanowienie o oddaleniu wniosku o upadłość konsumencką i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania, oddalić zażalenie, a także całkowicie je odrzucić. Pierwsza opcja jest na tyle korzystna, że dłużnik ma szansę na ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Oddalenie zażalenia uprawnia osobę zadłużoną do ponownego złożenia wniosku o upadłość konsumencką, o ile jej sytuacja uległa pogorszeniu oraz przemawiają za tym względu humanitarne bądź względy słuszności.