Wniosek o upadłość konsumencką

 • Wniosek o upadłość konsumencką
  Wniosek o upadłość konsumencką

  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zgłosić skutecznie przede wszystkim dłużnik, wierzyciel zaś – tylko w sytuacjach określonych w przepisach art. 8 i 9 PrUp. Wniosek składa się na urzędowym formularzu do Sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Jeżeli natomiast dłużnik nie ma miejsca zamieszkania na terenie kraju, sądem upadłościowym właściwym do rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest ten, w którego obszarze właściwości znajduję się majątek dłużnika.  Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości powinien odpowiadać ogólnym wymaganiom formalnym pisma procesowego, natomiast oprócz danych osobowych należy wskazać m.in miejsca, w których znajduje się majątek dłużnika, okoliczności, które uzasadniają wniosek  i ich uprawdopodobnienie, aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników, spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty.

   

  Opłata za wniosek o upadłość konsumencką

  Od wniosku o ogłoszenie upadłości „konsumenckiej” pobiera się opłatę podstawową w wysokości 30 zł , chyba że dłużnik zostanie w całości zwolniony od kosztów sądowych.  W przypadku wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych przepisy wymagają przedstawienia oświadczenia zawierającego „szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach  i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów”.

  Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości

  Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa – jest to przesłanka bezwzględna czyli w tym przypadku nie mają zastosowania względy słuszności czy humanitaryzmu. Ponadto, Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku:

  1. w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe według przepisów tytułu niniejszego, jeżeli postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika,
  2. ustalony dla dłużnika plan spłaty wierzycieli uchylono ze względu na nie wykonywanie przez upadłego obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli,
  3. dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości,
  4. czynność prawna dłużnika została prawomocnie uznana za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli
   – chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

  Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań, chyba że do niewypłacalności dłużnika lub zwiększenia jej stopnia doszło pomimo dochowania przez dłużnika należytej staranności lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli dane podane przez dłużnika we wniosku są niezgodne z prawdą lub niezupełne, chyba że niezgodność lub niezupełność nie są istotne lub przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.